Pravidla Laser Game
Jak se hra hraje?

I když je Laser Game hlavně o zábavě kde vítězí zdravý sportovní duch, jako každá jiná hra má Laser Game svá pravidla, kterými se celá hra řídí, a díky kterým se na konci určí vítěz celé hry.

Doporučujeme si také přečíst, jak se připravit na hru.

Pravidla hry

 • Hra trvá 15 minut a každý hráč si na začátku hry zvolí svoji přezdívku.
 • Cíl hry je závislý na vybraném herním módu, který si vyberete.
 • Hlavním cílem hry Laser Game je co nejvícekrát zasáhnout protihráče. Za každý zásah získáváte body, hráč nebo tým s největším počtem bodů vyhrává.
 • Laser Game mohou hrát hráči všech věkových skupin.
 • Pokud je některému hráči méně než 15 let, musí mít s sebou zákonného zástupce, protože je třeba při hře dodržovat pokyny obsluhy. Hrály u nás babičky, i děti v prvním stupni základní školy. Důležité je, aby každému hráči dobře seděla vesta.
 • I když je naše Laser aréna zcela bezpečná, je v ní tma.
 • Laserový paprsek lidskému zraku nijak neublíží. Používáme bezpečné lasery s certifikací pro zábavní průmysl. Překážkou nejsou brýle ani kontaktní čočky. Hra je vhodná i pro epileptiky.
 • Doporučený počet hráčů je 6-10, maximálně Laser Game může naráz hrát 21 hráčů.
 • Pokud je vás méně jak 5, vztahuje se na takovou hru speciální ceník.
 • U nás si to mohou rozdat i dva hráči! :-)
 • Po celou dobu hry vaše vesta svítí a nese vaši barvu. Pokud jste zasažení jiným hráčem, na 5 sekund jste mimo hru a vaše vesta přestane svítit. To je ideální čas na přemístění se do jiné části arény!
 • Po 5 sekundách jste jednu sekundu nesmrtelní – můžete střílet, ale nikdo nemůže střelit vás. To z důvodu, kdyby některý hráč neustále pronásledoval jednoho hráče :-). Poté už jste zpět ve hře.
 • Po skončení hry vyhlásíme vítěze, dostanete detailní vytištěné výledky z vaší hry a originální fotku celé vaší skupiny
 • PROVOZNÍ ŘÁD „LASER GAME GALAXY"

 • 1. Úvodní ustanovení
 • • Zřizovatelem a provozovatelem areálu „Laser Game Galaxy“ je fadamek s r.o., IČ: 08943605, se sídlem v Praze, Braunerova 563/7, PSČ: 180 00 (dále jen „správce“). • Vyhrazené prostory v arény Laser Game Galaxy jsou určeny k provozování hry Laser Game (dále jen „Prostory“). • Prostory se skládají zejména z „Recepce“, „Přípravné místnosti“ a herního prostoru, tj. „Arény“ • Uživateli Prostor (dále jen „Uživatel“) mohou být jednotlivci nebo skupina uživatelů po dohodě se správcem, nebo jím pověřené osoby. • Uživatel Prostor je povinen dodržovat předem smluvený čas a provozovat dohodnutou sportovní aktivitu. Dále je povinen po celou dobu dodržovat předpisy o bezpečnosti a o ochraně majetku a dbát upozornění a pokynů správce hřiště nebo jím jiná pověřená osoba, viz čl. 3 tohoto provozního řádu.
 • 2. Provoz a správa hřiště
 • • Za plynulý provoz odpovídá správce, e-mail: info@lasergamegalaxy.cz. • Smluvit pronájem je možno telefonicky na uvedeném telefonním čísle nebo e-mailové adrese v bodu č. 2.1 tohoto provozního řádu, pomocí internetových stránek www.lasergamegalaxy.cz nebo osobně v areálu. • Vybíráním poplatků, se kterými správce, případně jím pověřená osoba, obeznámí Uživatele před vstupem do Arény, je pověřen správce či jiná jím pověřená osoba. • Prostory jsou otevřeny po celý rok s výjimkou některých státních svátků a dnů nutných pro údržbu herních prostor. O těchto skutečnostech bude včas informováno prostřednictvím internetových stránek. • Otevírací doba je uvedena na internetových stránkách www.lasergamegalaxy.cz. • Prostory lze na základě předchozí telefonické domluvy využít i mimo stanovenou otevírací dobu. • Nelze-li ze strany uživatele dodržet předem smluvený čas, je povinen změnu ohlásit nejpozději 24 hodin před stanoveným termínem. Pokud tak neučiní, je správce oprávněn nepřijímat napříště od tohoto objednatele další objednávky.
 • 3. Dodržování bezpečnosti a ochrana majetku
 • • V zájmu bezpečnosti a nerušené sportovní činnosti je povoleno do Arény vstupovat pouze hrajícím osobám. Divákům je dovoleno zápasy sledovat pouze z míst k tomu určených. • Uživatelé vstupující do Arény jsou povinny chovat se ohleduplně a opatrně, a předcházet tak případným úrazům, nebo škodě na zdraví a majetku. • Uživatelé jsou dále povinny dodržovat pravidla bezpečnosti a pokyny správce, případně jím pověřené osoby. • V Aréně se zakazuje zejména: • vstup v nevhodné obuvi (obuv musí být čistá, bez podpatku atd.; vhodná je sportovní uzavřená obuv s protiskluzovou podrážkou) • hraní bez oblečení (vesta nesmí být na holém těle) • vnášení či manipulace s ostrými či jinak nebezpečnými předměty (např. nože, nůžky, jehly, skleněné láhve atd.) • manipulace a přemísťování mobilního i pevného materiálu • vstup s nápoji nebo jídlem či jejich konzumace • vstup se žvýkačkou a odhazování žvýkaček • vstup podnapilým osobám • vstup mimo vyhrazenou otevírací dobu • V celém areálu je zakázáno kouření a vstup se zvířaty bez náhubku a vodítka. • Veškeré Prostory, včetně „Recepce“ a „Přípravné místnosti“, jsou určeny výhradně pro Uživatele (hráče), a je zakázáno se v těchto prostorech zdržovat jakýmkoliv jiným osobám. • Uživatel je povinen správci, pověřené osobě či obsluze, neprodleně nahlásit jakoukoliv závadu, o které se dozví. • Každý Uživatel vstupuje do Arény na vlastní nebezpečí. • Prodáváme nealkoholické nápoje a slané balené pochutiny, nápoje podáváme je do nevratných plastových kelímků. • Vesty se pravidelně (několikrát denně) umývají vodou s čisticím prostředkem.
 • 4. Závěrečná ustanovení
 • • Nedodržuje-li Uživatel tento provozní řád, pokyny správce, případně pokyny jím pověřené osoby, je správce oprávněn (či jím pověřená osoba) jej kdykoliv z hřiště vykázat, a to i v případě nedohrané hry a bez nároku na náhradu. Tímto není dotčeno právo správce domáhat se náhrady vzniklé škody. • Správce, případně jím pověřená osoba, je povinna Uživatele před vstupem do Arény obeznámit s provozním řádem, pravidly hry, a zejména pravidly bezpečnosti. • Vstupem do Arény Uživatel potvrzuje, že byl obeznámen jak s tímto provozním řádem, tak s pravidly hry Laser Game a zejména pravidly bezpečnosti, a že tyto bez výhrad akceptuje. Tento provozní řád je platný od 01. 1. 2020.